3. A Hunnia Filmstúdió

Játékfilmek 1987-1997-ig

Éljen Anyád! Esti Kornél csodálatos utazása
A skorpió megeszi az ikreket reggelire Köd
Vattatyúk A turné
A nyaraló Céllövölde
Potyautasok Itt a szabadság!
Melodráma Kicsi, de nagyon erős
Hoppá Könnyű vér
Video Blues A hecc
Sose halunk meg Isten veletek, barátaim
Európa Camping Hótreál
Az én kis nővérem Tiszta Amerika
Legényanya Miss Arizona
A falu rossza Mr. Universe
Obsitos Dokumentátor
Rám csaj még nem volt ilyen hatással Eldorádó
Rothschild hegedűje Az új földesúr
Vasisten gyermekei Da Capo
Csókkal és körömmel Boldog lovak
Zsötem A brooklyni testvér
Meteo A részleg
Három nővér Derengő
A részleg  

Dokumentumfilmek 1987-1997.

K-I., K-II. Soproni hitvita
Kommunizmus múmiái Megszállás '68
A gyufaember - Az én Kurtágom A Dunánál
Magasabbak az egek a földnél Balladák filmje I-II.
Midőn a vér Találkozások
Az öröm városa Alija
Patak vár Búcsú a kommunizmustól
Szkipetárok földjén Bumi úr
Magyarország levegőjét szívtam Kovbojok (felnagyítás)
Törőcsik Mari 60 éves Paraszti élet archiválása
Túlélők Mi történt velük II?
Wesselényi utca 13. Elveszett család
Mondani a mondhatatlant Emlékszem egy városra
Mindent a hazáért Apropo's Fábry

A Hunnia történetét vázolva ugyancsak érdekes felismerésekhez juthatunk. A jelenlegi csapat - hasonlóan a többiekhez - a nyolcvanas évek második felében a megújulást keresve, átalakult, ezzel mintegy letudva a múltat, a korábbi dicső hagyományokat is (lásd: a fenti, a Hunnia Kft. adatállományából származó filmlista nem tartalmazza a hajdani, '97 előtti művek felsorolását, jóllehet a távolinak feltűntetett múltban olyan csodák születtek itt(?), mint Jeles András munkái /A kis Valentino, Angyali üdvözlet/, Huszárik Csontváry-ja, Gothár Péter Idő van című remekműve, Bódy Gábor az európai kulturában is mérföldkőként számon tartott filmje /Psyche I-II./, avagy Mészáros Márta Öröksége.)

A mai Hunnia Simó Sándor filmrendező nevével forrt egybe. Az ős-Hunnia ugyanakkor Köllő Miklós irányítása alatt szerveződött, Sándor Pál, mint helyettes vezető vett részt a szakmai munkában, s a művészeti tanácsot Grünwalsky, Kardos Ferenc, Kézdi-Kovács Zsolt (a Mafilm későbbi első embere), Zolnay Pál, valamint Bíró Zsuzsa, Csoóri Sándor és Vásárhelyi Miklós alkotta. A hajdanvolt Hunnia "lesöprése", szellemi örökségének cégen belüli dölyfös mellőzése mindenképpen elgondolkodtató jelenség, és azt hiszem sokat elárul a filmszakma mai gondjairól, erkölcsi állapotáról is.

Egyébként a Hunniát, mint vállalatot, 1987. július 1-én alapították, majd 1994. január 1-től vállalatból egyszemélyes KFT-vé alakította át az ÁPV RT. (A Hunnia Filmstúdió KFT a filmgyárhoz amúgy nem maradt hűtlen; székhelye és levélcíme változatlan: 1145. Budapest, Róna u. 174. Cégbejegyzési száma: Cg 01-01-00223510711. Az okiratok fő tevékenységi körként a filmgyártást és filmforgalmazást jelölik meg.)

A cég száz százalékos tulajdonosa: az ÁPV RT.

Felügyelő Bizottsági tagok:
Dr. Bácskai Tamás FB-elnök
Dr. Barborják Zoltán FB-tag
Herskó János FB-tag

Vezetői:
Simó Sándor ügyvezető igazgató
Fixek Lászlóné gazdasági vezető

Az alábbiakban - Simó Sándor engedélyével - a társaság vagyoni helyzetéről szóló, 1996. évi beszámolót közlöm. Ezáltal képet kaphatunk a filmgyár egyik meghatározó szerkezeti egységének gazdálkodásáról, jelenéről, helyesebben közelmúltjáról.

A társaság vagyoni helyzete az utolsó mérleg (1996. év) szöveges elemzése.

Az utolsó mérleget az ÁPV RT mint tulajdonos a 185/1997.(06.04.) sz. alapítói határozatával fogadta el. A mérleg főösszege 107.902 eFt., ami az előző évekhez viszonyítva kiemelkedően magas a készletre vett befejezetlen filmek magas készültségi foka miatt. A készletrevétel tényleges közvetlen költségen történik. A mérlegsorok összegei leltárral, analitikus nyilvántartással, egyeztetéssel van alátámasztva. A jegyzett tőke és a tőketartalék az átalakulás óta nem változott.

A Hunnia Filmstúdió bevételének nagy része a Magyar Mozgókép Alapítványtól, a Magyar Történelmi Film Alapítványtól kapott pályázat alapján elbírált és kapott vissza nem térítendő támogatásból tevődik össze. Ezen túlmenően is mindent megtesz azért, hogy a támogatott filmek elkészüljenek. Ezek filmforgalmazás, kölcsönzési díjak bevétele, mozi üzemeltetés bevétele (Hunnia Mozi).

A befektetett eszközök értéke nem szolgálja közvetlenül a termelést, ügyviteli és mozi berendezésekből tevődik össze, mindössze az eszközök 5 %-át teszi ki.

A Hunnia Stúdió kulturális feladatot lát el. A filmkészítéshez szükséges anyagi fedezetet pályázat útján biztosítja. Így az éves beszámolóból készíthető vagyon és eredmény megítélésének mutatói a Filmstúdió speciális jellegéből adódóan reális képet nem adnak.

Létszámadatok: 1994. 1995. 1996.
Teljes munkaidős:      
  fizikai 3 3 3
  nem fizikai 15 17 8
részmunkaidős 1 2 9
nyugdíjas 2 2 3
Összesen: 21 24 23

Egyszerűsített éves beszámoló "A" Eredménykimutatása
(adatok eFt-ban)

1994. 1995. 1996.
I. Értékesítés nettó árbevétele 120.535 77.040 26.996
II. Egyéb bevételek 109.430 66.628 42.434
III. Aktivált saját teljesítmény értéke 2.573 12.952 23.125
IV. Anyagjellegű ráfordítások 163.014 89.959 62.444
V. Személyi jellegű ráfordítások 30.755 28.694 15.386
VI. Értékcsökkenési leírás 206 226 314
VII. Egyéb költségek 36.956 46.979 12.528
VIII. Egyéb ráfordítások 1.005 2.324 2.403
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI.) 602 -11.562 -519
IX. Pénzügyi műveletek bevételei 189 248 798
X. Pénzügyi műveletek ráfordításai 93 12 14
B. Pénzügyi műveletek eredménye (IX-X.) 96 236 784
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A.+B.) 698 -11.326 265
XI. Rendkivüli bevételek 104 460
XII. Rendkívüli ráfordítások 33
D. Rendkívüli eredmény (XI-XII.) 104 460 -33
E. Adózás előtti eredmény (+C.+D.) 802 -1.086 232
XIII. Adófizetési kötelezettség 289
F. Adózott eredmény (+E.-XIII.) 513 -10.866 232
G. Mérleg szerinti eredmény 513 -10.866 232

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
(adatok eFt-ban)

1994. 1995. 1996.
1. A. Befektetett eszközök (2+4+6 sor) 4.410 3.856 5.574
2. I. Immateriális javak
3. 2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése
4. II. Tárgyi eszközök 1.217 1.180 2.898
5. 4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
6. III. Befektetett pénzügyi eszközök 3.193 2.676 2.676
7. 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
8. B. Forgóeszközök (9-12 sorok) 46.392 56.358 100.472
9. I. Készletek 30.435 43.387 66.513
10. II. Követelések 4.561 6.610 22.504
11. III. Értékpapírok
12. IV. Pénzeszközök 11.396 6.361 11.455
13. C. Aktív időbeli elhatárolások 3.477 4.921 1.856
14. Eszközök (aktivák) összesen
(1+8+13 sor)
54.279 65.135 107.902
15. D. Saját tőke (16-21 sorok) 20.232 9.366 9.598
16. I. Jegyzett tőke 11.060 11.060 11.060
17. II. Tőketartalék 8.659 8.659 8.659
18. III. Eredménytartalék 513 322
19. IV. Értékelési tartalék
20. V. Előző évek áthozott vesztesége 10.866 10.675
21. VI. Mérleg szerinti eredmény 513 232
22. E. Céltartalékok 334 1.336
23. F. Kötelezettségek (24-25 sorok) 1.194 8.370 15.963
24. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
25. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1.194 8.370 15.963
26. G. Passzív időbeli elhatárolások 32.853 47.065 81.005
27. Források (passzívák) összesen
(15+22+23)
54.279 65.135 107.902

1997. évi gazdálkodásunk eredménye az előzetes számítások alapján pozitív lesz.
A befejezetlen állomány - a filmkészítés hosszú átfutási ideje miatt - igen magas lesz. A befejezett, a filmszemlén vetített filmekre számlák még mindig érkeznek, így még megközelítően sem tudunk az 1997. évi gazdálkodásról adatokat szolgáltatni. Adóbevallási és befizetési kötelezettségeinknek a tárgyévben is határidőben eleget tettünk, nehéz anyagi körülményeink ellenére.

A társaságnak létrehozásától kezdve banki hitele nincs és nem is volt.

Az állammal szembeni befizetési kötelezettségeinek minden esetben határidőre eleget tett, így köztartozása nincs.

A KFT-nek peres ügye jelenleg nincs.

Saját tulajdonú ingatlannal a KFT nem rendelkezik.

A társaság feladata az 1987-ben keletkezett Alapító Okirat szerint magyar filmek gyártása (a benyújtás előtt álló Filmtörvény javaslat szerint: "magyar film: az eredetileg magyar nyelven gyártott film, illetőleg a többségében magyar állampolgárságú és magyarországi állandó lakóhelyű (a továbbiakban magyar) alkotók által készített film, beleértve a csak részben magyar alkotók által készített koprodukciós filmek közül az Európa Tanács Többoldalú Koprodukciós Egyezménye értelmében magyar filmnek minősülő alkotásokat is. )

E tevékenységet alapításának idején kizárólag a négy állami tulajdonú stúdió látta el 1990 óta folyamatosan amint ezt a törvényi helyzet lehetővé tette folyamatosan alakulnak további társaságok, amely értelemszerűen a gyártott filmek darabszámának csökkenésével jár, ez ideig az egyre élesedő konkurenciahelyzetben esélyegyenlő finanszírozási körülmények között a társaság biztosítani tudta fennmaradását évenként változó számú, általában 2-4 játékfilmet, 4-6 dokumentumfilmet gyártott és szerény mennyiségű bérmunkaszerződésnek tudott eleget tenni.

Ami a társaság üzleti stratégiájának kialakítását - különböző időintervallumokra vizsgálva - illeti le kell szögezni, hogy abból eredően, hogy a magyar filmek finanszírozása mintegy 30-50 %-ban az állami költségvetésből elnyerhető alapítványi pénzekből, mintegy 30 %-ban a közszolgálati televízió részvételéből és csak a fennmaradó 20 %-ban piaci forrásokból történik, igen nehezen kialakítható, hiszen a mindenkori pénzügyi lehetőségek a különböző pályázatokon való sikeres szerepléstől függenek. Alapul véve az elmúlt néhány év finanszírozási folyamatait, várható, hogy a korábban említett film-mennyiséget a jövőben is el tudjuk készíteni, ehhez a korábbiakon kívül újabb pályázati forrásként megjelenik a kereskedelmi televíziók médiatörvényben megfogalmazott támogatási kötelezettsége, mintegy termelési kényszerként működik valamennyi földi sugárzású televízió számára előírt magyar gyártású műsor-kvóta. Jelenleg - ennek első jeleként - előrehaladott tárgyalást folytatunk az egyik kereskedelmi televízióval (RTL Klub) egy, heti rendszerességgel megjelenő magazinműsor készítésére. E megbízás elnyerése esetén a lehetséges bérmunkákon kívül első alkalommal kerülünk olyan helyzetbe, hogy a törvényszerűen ráfizetéses magyar filmgyártást saját tőkével is támogathassuk. Ez természetesen nem hasonlítható más társaságok üzleti stratégiájával, hiszen tevékenységük alapvetően költségvetési forrásból támogatott non profit jellegű tevékenység.

Budapest, 1998. február 6.

Simó Sándor
ügyvezető igazgató

forrás: Hunnia Filmstúdió Kft. számítógépes adatbázis

 

 

Vissza a lap tetejére WebDesign honlap E-mail Vissza a főoldalra